Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– ‘De Laserspecialist Santpoort’: De eenmanszaak, Laserspecialist Santpoort gevestigd te Santpoort-Noord aan de Hoofdstraat 172, 2071 EM;

– ‘cliënt’: degene die de Laserspecialist Santpoort opdracht geeft tot behandeling en tevens – voor zover van toepassing – diens wettelijke vertegenwoordiger;

– ‘behandeling’: alle behandelingen voor het gelaat en alle behandelingen voor ontharing met behulp van de door de Laserspecialist Santpoort gehanteerde laser en bijbehorende hulpmiddelen en materialen.

 1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Laserspecialist Santpoort.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als de Laserspecialist Santpoort voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 3. De werking van artikel 7: 404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Laserspecialist Santpoort en is ook in de salon beschikbaar. Op verzoek van cliënt kunnen deze kosteloos worden toegestuurd.
 5. De Laserspecialist Santpoort behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen. Cliënt zal van een wijziging tijdig op de hoogte worden gebracht en kan daarna, indien gewenst, de overeenkomst opzeggen. Indien cliënt niet binnen een maand gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging, wordt cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

 

Artikel 2 De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen cliënt en de Laserspecialist Santpoort behelst de opdracht van cliënt aan de Laserspecialist Santpoort d tot behandeling.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat cliënt heeft gevraagd om een behandeling en de Laserspecialist Santpoort heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.
 3. De Laserspecialist Santpoort is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

Artikel 3 Verplichtingen van de Laserspecialist Santpoort

 1. Op de Laserspecialist Santpoort rust een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat de schoonheidsspecialiste de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.
 2. Hoewel in de meeste gevallen na 6-8 behandelingen het gewenste resultaat wordt bereikt, is dit geen garantie die de Laserspecialist Santpoort kan geven. Het resultaat van de te leveren diensten is vooraf niet 100% te voorspellen, omdat dit afhangt van verschillende zaken waarop de Laserspecialist Santpoort geen invloed heeft, zoals haartype, huidtype, huidconditie, leefgewoonten (roken, zongedrag etc..). Dit is de reden waarom de Laserspecialist Santpoort nooit 100% garantie kan geven over het uiteindelijke resultaat. Op de Laserspecialist Santpoort rust dan ook geen resultaatsverplichting.
 3. De Laserspecialist Santpoort is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt heeft meegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door cliënt is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als de schoonheidsspecialiste op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 4 Verplichtingen van cliënt

 1. Cliënt is verplicht voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst:

-De Laserspecialist Santpoort te informeren over eventuele specifieke wensen met betrekking tot de behandeling;

-De Laserspecialist Santpoort te informeren over alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling;

-Alle gegevens te verstrekken waarvan de Laserspecialist Santpoort aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de behandeling en gewenst resultaat;

-De Laserspecialist Santpoort onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud toestemming te verlenen voor de uitvoering van de behandeling door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van de Laserspecialist Santpoort;

-Toestemming te verlenen aan de Laserspecialist Santpoort voor de registratie van persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

 1. Indien cliënt verhinderd is, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan de Laserspecialist Santpoort per email te melden, tenzij sprake is van overmacht in de zin van de wet en jurisprudentie. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door de Laserspecialist Santpoort is ontvangen. Als de cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van de Laserspecialist Santpoort, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.
 2. Indien cliënt de in het tweede lid van dit artikel neergelegde verplichting niet tijdig nakomt, is de Laserspecialist Santpoort gerechtigd 25% van de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen. Bij het geheel niet nakomen van de bedoelde verplichting zoals in dit artikel neergelegd is Laserspecialist Santpoort gerechtigd om 50% van de kosten voor de afgesproken behandeling aan cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Betaling – vergoeding verzekering

 1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast/ of worden geïndexeerd. De tarieven zijn inclusief verschuldigde BTW.
 2. Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin dan wel contant te voldoen.
 3. De Laserspecialist Santpoort biedt de mogelijkheid om bij zogenaamde pakketbehandelingen in termijnen te betalen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij pakketbehandelingen. Een pakketbehandeling bestaat uit 7 behandelingen. De voorwaarden waaronder deze mogelijkheid wordt geboden, worden uitsluiten bepaald door de Laserspecialist Santpoort.

Bij losse behandelingen dient cliënt, overeenkomstig hetgeen is bepaald in het eerste lid van dit artikel, direct na afloop van de behandeling te betalen.

 1. Ongeacht of de factuur door de verzekeraard wordt vergoed, blijft cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van een declaratie bij de zorgverzekeraar en de afhandeling daarvan. De Laserspecialist Santpoort draagt zorg voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 3. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat cliënt een klacht tegen de Laserspecialist Santpoort indient over de factuur en/ of behandeling, tenzij de Laserspecialist Santpoort instemt met de opschorting.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. In samenhang met hetgeen in artikel 3.2 is bepaald, kan de Laserspecialist Santpoort geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.
 2. De Laserspecialist Santpoort is niet aansprakelijk voor verbranding/bevriezing of andersoortige reactie/ beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
 3. De Laserspecialist Santpoort is niet aansprakelijk voor(verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).
 4. De Laserspecialist Santpoort is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving en door daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.
 5. De Laserspecialist Santpoort is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 6. Indien zich tijdens de behandeling, waaronder tevens wordt verstaan het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de Laserspecialist Santpoort leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de Laserspecialist Santpoort afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Als de gebeurtenis zich voordoet op een moment dat cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de Laserspecialist Santpoort, dan geldt deze aansprakelijkheid evenwel niet.

 

Artikel 7 Klachten

 1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling en/ of een product van de Laserspecialist Santpoort, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. De Laserspecialist Santpoort en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 2. Een klacht zoals bedoeld in het eerste lid dient schriftelijk of per email ingediend te worden.
 3. De Laserspecialist Santpoort moet de cliënt die klaagt, binnen 5 werkdagen een adequaat antwoord geven.

 

Artikel 8 Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemene aanvaarde normen.
 2. Als de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Laserspecialist Santpoort het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij onbehoorlijk gedrag tijdens de behandelingen is de Laserspecialist Santpoort bevoegd om de behandeling al dan niet, vroegtijdig te stoppen, waarbij cliënt verplicht is te betalen voor de gehele gereserveerde tijd.
 4. Bij de Laserspecialist Santpoort wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 5. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

 

Artikel 9 Nietigheid

In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de Laserspecialist Santpoort en cliënt, en ook op elke aanbieding of andere uiting van de Laserspecialist Santpoort, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.